Volume 24, Issue 12

26)

Dr.D.R.Mali, Assistant Professor
Dept. Of Pharmaceutical Chemistry, Ges’s Sir Dr. M.S Gosavi College of Pharmaceutical Education & Research, Nashik, Maharashtra, India.

Aryan Sonawane, Aniruddha Shejwal , Kalash Tatiya, Pratiksha Musale
Students, Ges’s Sir Dr. M.S Gosavi College of Pharmaceutical Education & Research, Nashik, Maharashtra, India.

27)

Dr.D.R.Mali, Assistant Professor,
Department Of Pharmaceutical Chemistry, GES’s Sir.Dr.M.S.Gosavi.College of Pharmaceutical Education & Reasearch, Nashik, Maharashtra, India.

Dr.S.V.Amrutkar, Principal and Professor,
GES’s Sir.Dr.M.S.Gosavi.College of Pharmaceutical Education and Reasearch, Nashik, Maharashtra, India.

Mr.Aniket Patil, Ms.Utkarsha Kulkarni, Mr.YogeshNikam, Ms.Akanksha Kale
Students, GES’s Sir.Dr.M.S.Gosavi.College of Pharmaceutical Education & Reasearch, Nashik, Maharashtra, India.